Regulamin Sklepu Internetowego MAGSTYL

Postanowienia ogólne

1. Magstyl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest:

MAGSTYL SP Z O.O.

ul. Górki 3A

82-500 Kwidzyn

NIP: 5811961894REGON: 366379556KRS: 0000658954

tel.(+48): 507 025 005

adres email: kontakt@magstyl.pl

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

o    poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

o    emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

o    telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku płatności kartą, zwrot realizowany jest na kartę

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Administratorem danych osobowych jest MAGSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, pod numerem : 0000658954, numer ewidencji podatkowej NIP : 5811961894, REGON : 366379556 zwana dalej Administratorem.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podanych przez Klienta w celu realizacji zawieranej umowy sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówienia, wysyłki lub dostarczenia zamówionych
produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków
wynikających z obowiązujących ustaw.
6, Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. 
7, Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu 
prawidłowego jej wykonania, np. Poczcie Polskiej S.A., firmom obsługującym transakcje płatnicze, w szczególności dotyczy to przekazania danych osobowych
do firmy DOTPAY S.A. W przypadku dokonywania płatności przy użyciu systemy płatności on-line, przekazanie danych dotyczy jedynie danych osobowych
niezbędnych do zrealizowania płatności przez firmę DOTPAY S.A..

Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej Rozporządzeniem,  Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2016 poz. 922 z pózn.zm.), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.
9. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, użyczane, sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że dzieje się to w przypadku:
        wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą
        przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa
10. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do przejrzystego informowania przez Administratora i przejrzystej komunikacji. Dostęp do danych 
osobowych Klientów zarejestrowanych, posiadających założone konto, jest możliwy w każdym czasie, po zalogowaniu się Klienta na konto, w zakładce
"Moje dane osobowe". Kopia danych może zostać pobrana w formacie pdf lub csv.

Klient ma prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Klient zarejestrowany może poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu
się na konto, w zakładce "Moje informacje osobiste".

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach określonych
w art.17 i art.18 Rozporządzenia.

Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia na mocy art. 20 i  21 Rozporządzenia.

Żądanie usunięcia („bycia zapomnianym”), sprostowania, przeniesienia danych osobowych, a także wycofanie zgody na ich przetwarzania, czy wniesienie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Klient może przesłać do Administratora danych osobowych poprzez formularz kontaktowy wybierając
„Administrator danych osobowych”.

12. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).. Dane kontaktowe do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.